top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

เส้นบางๆระหว่างคนรวยกับคนจน

คนรวย คนจนไม่เหมือนกันตรงไหน

บางคนบอกว่าไม่เหมือนกันตรงจำนวนเงินที่มี

บางคนบอกว่าไม่เหมือนกันตรงไลฟ์สไตล์

บางคนบอกว่าไม่เหมือนกันตรงทรัพย์สินที่เห็น

แต่ผมว่านะความรวยความจน

ไม่เหมือนกันตรงนิสัยเรื่องเงิน

คนที่จนมักมีนิสัยใช้เงินมากกว่าเงินที่หาได้

ทุกวันพยายามวิ่งหาเงิน

เพื่อให้พอกับค่าใช้จ่าย

แต่ก็ไม่เคยมีเงินพอสำหรับจ่ายสักที

มีชีวิตอยู่วันต่อวัน สัปดาห์ต่อสัปดาห์ เดือนต่อเดือน

คนชั้นกลางมักมีนิสัยนำเงินที่เหลือจากรายจ่าย

ไปสร้างหนี้เช่น กู้ซื้อบ้าน ผ่อนรถยนต์ และอื่นๆอีกมากมาย

เมื่อก่อหนี้ สิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

ในที่สุดหากไม่ระวังก็อาจกลายไปเป็นคนจน

แต่คนรวยกลับมีนิสัย

นำเงินที่เหลือจากรายจ่าย เอาไปลงทุน

เมื่อการลงทุนมีผลเติบโต

ค่อยเอาเงินที่เติบโต มาเป็นรายจ่าย

ความรวย ความจน มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ครับ

และเส้นบางๆที่ว่านั้นคือนิสัยเรื่องเงิน

ถ้าอยากรู้ว่าตอนนี้คุณรวยหรือจน

ให้ลองสังเกตนิสัยเรื่องเงินส่วนใหญ่ของคุณดูสิครับ


13 views0 comments
bottom of page