top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

วาดภาพที่สดใสของอนาคตที่ปลอดภัย

ในฐานะของคนที่หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว

หน้าที่อย่างหนึ่งของคนที่หารายได้เลี้ยงครอบครัวคือ

การยกระดับฐานะของครอบครัวให้ดียิ่งๆขึ้น

มาตรฐานการครองชีพของครอบครัวๆหนึ่งมีตั้งแต่

ยากจน พออยู่ได้ อยู่ได้อย่าสบาย และฐานะร่ำรวย

ถ้าเปรียบการยกระดับฐานะครอบครัวเหมือนการดันก้อนหินขึ้นเขา

ฐานะความเป็นอยู่และไลฟ์สไตล์ของครอบครัวขึ้นอยู่กับ

ความสามารถของหัวหน้าครอบครัว

หากหัวหน้าครอบครัวสามารถทำงานหารายได้มาดูแลครอบครัวได้

ฐานะของครอบครัวในอนาคตก็ยังคงมีโอกาสที่จะสูงขึ้นๆ

หากหัวหน้าครอบครัวความสามารถในการหารายได้หยุดลง

อันมาจากสาเหตุใดใน3อย่างนี้

1.การจากไป 2ความพิการ 3.การเจ็บป่วยร้ายแรง

ฐานะและความเป็นอยู่ของครอบครัว

ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลง

สิ่งที่จะช่วยพยุงฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว

หากหัวหน้าครอบครัวไม่สามารถหารายได้มาดูแลครอบครัวได้นั้น

คงได้แก่สินทรัพย์ที่ครอบครัวมี

ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างเงินที่ฝากในธนาคาร

หรือสินทรัพย์เพื่อการออมและการลงทุนเช่นหุ้น กองทุน พันธบัตร

หรือทรัพย์สินเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเช่นทุนประกันชีวิต

ถ้าเปรียบเทียบสินทรัพย์เหล่านี้เหมือนกับแท่งลิ่ม

ที่จะช่วยพยุงครอบครัวไม่ให้ตกลงไป

ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่า

ครอบครัวคุณมีสินทรัพย์ที่เพียงพอ

ที่จะพยุงครอบครัวให้ยังคงมีสถานะเหมือนเดิมหรือไม่

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ครอบครัวนั้นจะมีสินทรัพย์หรือไม่

แต่ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่สินทรัพย์ที่มีอยู่จะเพียงพอ

ที่จะสามารถรักษาสถานะความเป็นอยู่ของครอบครัวหรือไม่ต่างหาก

ถ้าไม่พอวิธีการหนึ่งที่ง่ายที่สุด และสะดวกที่สุด

ในการจัดเตรียมสินทรัพย์นั้น

ก็คือการมีสินทรัพย์เพื่อความปลอดภัยอย่างทุนประกันเพิ่ม

เพราะทุนประกันคือวิธีการเตรียม

เงินสดก้อนหนึ่ง ที่จะให้กับใครคนใด คนหนึ่ง ในเวลาใดเวลาหนึ่ง

ว่าแต่ว่าคุณเคยสำรวจสินทรัพย์ที่คุณมีแล้วหรือยัง

ว่ามันจะเพียงพอที่จะทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว

สามารถรักษาสถานะต่อไปได้เหมือนเดิม

จนกว่าครอบครัวจะเข้ามาทำหน้าที่เหล่านั้นแทนมัน

แนวคิดจากวิทยากร MDRT2015 : Reynold Angeles Gan


13 views0 comments
bottom of page