top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

บทเรียนจากต้นโพธิ์

2-3วันนี้ผมพาแม่มาไหว้พระที่อินเดียครับ

ผมมาอินเดียมาตามรอยบาทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตามสังเวชนียสถาน4คือที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน

มา17ครั้งแล้วรับ

แต่ครั้งนี้ผมมีเวลาจำกัดเลยมาที่เดียวคือที่พุทธคยา

สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าของเราครับ

ที่พุทธยามีเจดีย์พุทธคยาที่ตั้งตระหง่านอย่างสวยงาม

และมีต้นพระศรีมหาโพธิที่เป็นต้นที่4 ทีปลูกมาจากหน่อต้นโพธิที่พระพุทธเจ้านั่งประทับในวันที่ท่านตรัสรู้

ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิเป็นสถานที่ๆผมประทับใจกับการมาไหว้พระที่อินเดียทุกครั้ง

สิ่งที่ผมเห็นคุ้นตาคือเห็นความศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลก

ที่มารายล้อมต้นพระศรีมหาโพธิและเจดีย์พุทธคยา

มาสวดมนต์ มาปฎิบัติธรรม กันตลอดทั้งวัน

อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นทุกครั้งที่มาคือ

การร่วงหล่นของใบโพธิจากต้นพระศรีมหาโพธิ

เมื่อมีใบโพธิตกมาใกล้ใคร ก็จะมีคนมารีบเก็บ

เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกหรือเก็บนำไปบูชา

ผมเฝ้ามองใบโพธิที่ล่วงหล่นแล้วผมก็ได้เห็นแง่คิดดีๆ

เสมือนต้นพระศรีมหาโพธิกำลังสอนกำลังเตือนสติผม

ท่านสอนและเตือนสติให้ผมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกวันนึงก็ต้องร่วงสลายหายไป

ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราหรือชีวิตของใคร

เหมือนดั่งใบโพธิที่ล่วงลงสู่พื้นทุกคืนวัน

ใบโพธิจากต้นพระศรีมหาโพธิล่วงลงสู่พื้นมีแต่คนรีบหยิบไปบูชา

แต่ทำไมใบโพธิจากต้นข้างๆและใบโพธิจากต้นอื่นๆทั่วไป

ตกลงสู่พื้นกลายเป็นขยะให้คนเค้าเก็บเอาไปทิ้ง

มันน่าคิดนะครับ

ที่ใบโพธิจากต้นพระศรีมหาโพธิล่วงลงสู่พื้นแล้วมีคนเก็บไปบูชา

ก็เพราะต้นโพธิต้นนี้ให้ร่มเงาแก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่ท่านตรัสรู้

ซึ่งสิ่งที่ท่านตรัสรู้เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติมากมาย

ก็เปรียบเสมือนร่มเงาของต้นพระศรีมหาโพธิได้ให้ความร่มเย็นให้กับผู้คนมากมาย

แต่ใบโพธิจากต้นโพธิต้นอื่นก็คือใบจากต้นไม้ธรรมดาๆต้นหนึ่งที่อาจให้ประโยชน์เพียงแค่ร่มเงากับคนไม่กี่คนเท่านั้น

มันคือคุณค่า คุณความดี ต่างหาก

ที่ทำใบโพธิจากต้นพระศรีมหาโพธิ

และใบโพธิจากต้นอื่นๆมีความแตกต่างกัน

ต้นพระศรีมหาโพธิสอนผมครับ

สอนผมเตือนผมว่า

วันนึงชีวิตของผมก็ต้องร่วงลงไปเหมือนใบโพธิที่ร่วงลง

แต่ผู้คนจะระลึกถึงเราหรือเห็นเราเป็นเพียงเศษใบไม้ใบนึง

ก็ขึ้นอยู่กับคุณความดี และการสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนของเรา

ผมก้มลงกราบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และกราบต้นพระศรีมหาโพธิอีกครั้งด้วยความตื้นตันสุดหัวใจกับสิ่งที่ท่านสอนผมในครั้งนี้ครับ


19 views0 comments
bottom of page