top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

จะซื้อบ้านดูให้เหมาะสมด้วยครับ

หนึ่งในความใฝ่ฝันของคนในยุคนี้คือ

"การมีบ้านในชาตินี้"

แต่จะมีใครมั่งครับที่เก็บเงินจนครบราคาบ้านแล้วค่อยไปซื้อ

ส่วนใหญ่ก็มักต้องใช้วิธีกู้แล้วผ่อนเอา

ผ่อนบ้านหลังหนึ่งสำหรับคนทั่วไปก็ไม่ใช่แค่ปี สองปี

ผ่อนทีก็ 20 -30ปีโน่น

หลายๆคนกว่าจะผ่อนหมดวัยก็ล่วงเลยใกล้วัยเกษียณแล้ว

เวลาที่ธนาคารจะอนุมัติเงินกู้ซื้อบ้านให้คุณ

สิ่งหนึ่งที่จะใช้เป็นตัวพิจารณาในการให้กู้คือ

จำนวนเงินผ่อนต่องวด

โดยหลักการแล้วธนาคารจะอนุมัติเงินกู้ให้คุณก็ต่อเมื่อ

จำนวนเงินที่คุณผ่อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ารถ ค่าบ้าน

จะต้องไม่เกิน 35 - 40%ของรายได้ต่อเดือน

เช่นหากคุณมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 35,000 บาท

หากคุณไม่มีหนี้สินอะไรเลยมีแต่ที่จะกู้ซื้อบ้านอย่างเดียว

จำวนเงินทีคุณจะใช้ผ่อนหนี้กู้ซื้อบ้านต่อเดือน

ก็ไม่ควรเกินเดือนละ 12,250 - 14,000 บาทต่อเดือน

หากธนาคารให้กู้ 80%ของราคาบ้าน

หากคุณตั้งใจกู้ 25ปี ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

ราคาบ้านที่เหมาะสมควรมีราคาประมาณ 2.2 ล้าน - 2.5ล้านบาท

เดี่ญวนี้บางธนาคารมีโปรแกรมผ่อนดอกเบี้ยต่ำตอนปีแรกๆ

แล้วไปเพิ่มดอกเบี้ยอีก3-4ปีต่อมา

เพื่อให้สะดวกในการผ่อนและสะดวกในการอนุมัติเงินกู้

แต่อย่าลืมนะครับว่าอีก3-4ปีข้างหน้า

คุณก็ต้องมีจจำนวนเงินผ่อนขั้นต่ำสูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

คนบางคนก็มองโลกในแง่ดีว่า

อีก3-4ปีข้างหน้าอัตราดอกเบี้ยลอยตัวก็น่าจะไม่สูง

หรือบางคนก็คิดว่ารายได้ก็น่าจะมากขึ้น

ผมอยากจะบอกว่า"อย่าไปคาดหวังในแง่ดีนักเลย"

เพราะถ้ามันไปเป็นไปตามหวังหละคุณจะทำยังไง

หากจำนวนเงินที่คุณต้องผ่อนในอนาคต

มากกว่า40%ของรายได้หละ

คุณจะมีเงินที่ไหนมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

หรือคุณจะมีเงินที่ไหนมาเก็บออม มาลงทุน

เพื่อวัยเกษียณที่ยังไงๆก็ต้องมาถึง

หรือคุณจะมีเงินที่ไหนมาดูแลค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มในอนาคต

เช่นค่าเทอม ค่าการศึกษาของลูกคุณ

ผมเข้าใจดีนะครับว่าบ้านในชาตินี้มีความสำคัญ

แต่คุณก็ต้องเลือกบ้านในราคาที่เหมาะสมกับรายได้

และต้องเผื่อเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่สำคัญอย่างอื่นด้วย


26 views0 comments
bottom of page