top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

9 ข้อแนะนำเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1.ถ้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทของคุณ

มีนโยบายให้คุณเลือกนโยบายการลงทุน

ที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง (Employee Choice)

หากคุณอายุน้อยมีเวลาลงทุนนาน

ให้เลือกนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนหรือหุ้นครับ

เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี

แล้วค่อยไปลดสัดส่วนหุ้นเป็นตราสารหนี้เช่นพันธบัตรมากขึ้น

ตอนอายุมากขึ้นหรือใกล้เกษียณ

2.กฎเกณฑ์ใหม่เค้าเปิดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสม

ในอัตราสูงกว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบได้

แต่ต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน

โดยต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 และไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

ถ้าลงไหวให้ลงเถอะครับ

เพราะอย่างน้อยคุณก็มีเงินจากนายจ้างมาช่วยคุณออมส่วนหนึ่ง

3.หากจะลาออกจากงานให้ตรวจสอบเงื่อนไขของการจัดตั้งกองทุนให้ดี เพราะจะมีกำหนดเวลาของอายุงานหรืออายุการเป็นสมาชิกกองทุน

ที่จะได้เงินในส่วนสมทบและดอกผล

ในส่วนที่บริษัทสมทบ หากออกก่อนอดนะครับ

4.เงินหักสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลได้

โดยนำมาหักลดหย่อนได้โดยรวมกับRMF

และกรมธรรม์แบบบำนาญแล้วไม่เกิน500,000 บาท

5.หากลาออกก่อนเกษียณคืออายุ 55ปี และเป็นสมาชิกไม่ถึง5ปี

เงินส่วนที่บริษัทสมทบและดอกผลจากส่วนที่บริษัทสมทบ

ถือเป็นรายได้ที่จะต้องถูกนำมาคำนวณภาษีรายได้ด้วย

โดยมีวิธีคำนวณภาษีแบบนี้

กรณีที่ 1 อายุงานครบ 5 ปีขึ้นไป

มีสิทธิที่จะแยกยื่นในใบแนบ

และสามารถหักค่าใช้จ่าย 7,000 คูณด้วย อายุงาน (จำนวนปี)

เหลือเท่าใด หักค่าใช้จ่ายได้อีกครึ่งหนึ่ง

ส่วนที่เหลือจึงนำมาคำนวณภาษี

กรณีที่ 2 อายุงานยังไม่ถึง 5 ปี ไม่มีสิทธิแยกยื่น

จะต้องยื่นแบบฯ เป็นเงินได้ตาม ม.40(1)ทั้งหมด

และนำเงินได้มารวมกับเงินได้อื่นในการคำนวณภาษี

6.สำหรับผู้ที่ทุพพลภาพ หรือ

เกษียณอายุโดยมีอายุสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่5 ปีขึ้นไป และเกษียณโดยมีอายุครบ 55 ปี

เงินได้ทั้งหมดจะได้รับยกเว้นภาษี

7.การลาออกจากงานไม่ได้หมายความว่า

ต้องรีบเอาเงินออกจากกองทุนทันที

คุณยังมีสิทธิคงเงินไว้กับกองทุน

และเมื่อที่ทำงานใหม่รับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว

คุณก็สามารถโอนเงินจากกองทุนเก่ามาเข้ากองทุนใหม่

ซึ่งจะนับอายุงานและอายุสมาชิกต่อเนื่องได้

และเป็นการเก็บเงินก้อนนี้ไว้เพื่อใช้ในวัยเกษียณจริง

8.หากลาออกจากงานสามารถคงเงินไว้กับกองทุนเดิมโดยเสียค่าธรรมเนียมในการคงอยู่ในกองทุนเดิมประมาณ 500 บาท

โดยหลายกองทุนสามารถคงเงินค่อไปกับกองทุนได้

ซึ่งจะได้ประโยชน์เรื่องภาษีกรณีออกจากงานมาค้าขาย

หรือไม่อยู่ในระบบภาษีเงินได้แล้ว

การนำเงินออกมาช้าไปอีกหนึ่งปี

ทำให้เป็นการกระจายรายได้ในการคำนวณภาษี

ทำให้ไม่ต้องเสียภาษีในอัตราสูงหากรวมกับรายได้ปกติในปีที่ออก

หรือสามารถเก็บจนครบอายุ 55ค่อยขายหน่วยลงทุน

ทำให้ไม่ต้องมีภาระภาษีใดๆ

9.กฎเกณฑ์ใหม่ เมื่อลาออกจากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หรือนายจ้างยกเลิกกองทุน

ลูกจ้างสามารถย้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ไปลงทุนต่อในRMF ประเภทรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้


106 views0 comments
bottom of page