top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

จัดการเงินแต่ละเดือนด้วยสูตร 50/20/30

ใครเคยมีอาการแบบนี้บ้าง

ต้นเดือนกินหรู เดินห้างฯ ดูหนัง

กลางเดือนกินข้าวกล่อง ปลายเดือนกินมาม่า

แล้วมีใครไหมที่รู้สึกว่าอย่าว่าไม่มีเงินเก็บเลย

เงินที่ออกมาในแต่ละเดือนก็แทบ ไม่เคยพอใช้แล้ว

อาการและความรู้สึกแบบนี้แก้ได้ครับ

ผมนำเสนอวิธีที่จะช่วยให้คุณมีเงินเก็บ

มีเงินใช้จ่ายจนตลอดรอดฝั่ง

และพอมีเงินให้รางวัลชีวิตในแต่ละเดือนมาบอกครับ

วิธีนั้นคือการจัดงบประมาณครับ

ผมนำเสนอสูตรให้คุณลองแบ่งเงินสุทธิหลังหักภาษี

หรือที่เรียกว่าเงินที่คุณนำกลับบ้านตอนต้นเดือนแบบนี้ครับ

50%ของรายได้กันไว้จ่ายค่าใช้จ่ายประจำที่มี

เช่นค่าผ่อนหรือเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าน้ำ ค่าไฟ

ค่าอาหาร ค่าประกัน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อการกินอยู่

20%ของรายได้ให้เอาไปออมหรือลงทุน

เพื่อเป้าหมายทางการเงินต่างๆของคุณ

ตามแนวคิดเก็บก่อนใช้ หรือจ่ายให้ตัวเองก่อน

เช่นเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ

ส่วน30%ของรายได้ที่เหลือออยู่

สามารถใช้เพื่อค่าใช้จ่ายที่ผันแปร

หรือค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

เช่นค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง ทานข้าวนอกบ้าน ค่าเสื้อผ้าสวยฯลฯ

การทำแบบนี้จะช่วยให้คุณควบคุมค่าใช้จ่าย

ควบคุมจิตใจ และความต้องการของคุณ

ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

และยังเป็นการสร้างนิสัยที่จะทำให้คุณมีเงินเก็บอีกด้วย

ถ้าเงินคุณออกมาเมื่อไร ผมแนะนำให้ทำทันทีเลยครับ

เพื่อความสบายใจทางการเงินของคุณ

ลองเอาไปทำกันดูนะครับ


88 views0 comments
bottom of page