top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

ผลตอบแทนจริงๆจากหุ้น

ผมมีตัวเลขที่น่าสนใจเรื่องการลงทุนในหุ้นไทย

ที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังครับ

หากคุณเป็นนักลงทุนระยะยาว

ผลตอบแทนของหุ้นจะมาจาก

ส่วนต่างราคา Capital Gain 7.5%

เงินปันผล Dividend 4.5%

นักเก็งกำไรมักสนใจแต่ส่วนต่างราคา

แต่นักลงทุนจริงๆเค้าสนใจเงินปันผล

หากคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวแล้ว

คุณจะไม่หวั่นไหวในวันที่หุ้นตก

เพราะถึงอย่างไรหากกิจการที่คุณลงทุนนั้นดีจริง

เงินปันผลของกิจการนั้นก็น่าจะมากกว่าดอกเบี้ยของธนาคาร

และในวันที่หุ้นตกกลับกลายเป็นเวลาที่ดีของนักลงทุนระยะยาว

ที่จะได้เก็บสะสมหุ้นกิจการดีๆในราคาที่เหมือนมีส่วนลด

สำหรับคนธรรมดาๆที่อยากลงทุนในหุ้นแล้ว

ผมว่าแนวทางเป็นนักลงทุนระยะยาวน่าจะทำให้

คุณมีความสบายใจตลอดระยะเวลาการลงทุนนะครับ


5 views0 comments
bottom of page