top of page
  • Writer's pictureMongkol Lu

มาคิดบนกระดาษกันเถอะ

คนสำเร็จคิดบนกระดาษ

แต่คนทั่วไปคิดบนอากาศ

ในปี 1979 มีผลการสำรวจหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ

เป็นผลสำรวจนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

เรื่องผลของการมีเป้าหมายและแผนการที่ชัดเจน

โดยให้นักศึกษาปริญญาโทที่จบในปีนั้น

เขียนเป้าหมายและแผนงานในอนาคตของตัวเอง

ผลการสำรวจพบว่า

นักศึกษา 84% ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน

นักศึกษา 13% มีเป้าหมายแต่ไม่ได้เขียนออกมา

นักศึกษาเพียง 3% เท่าน้ันที่มีเป้าหมาย และแผนงาน

ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

ติดตามนักศึกษากลุ่มนี้ 10ปีต่อมาพบว่า

นักศึกษา 13% ที่มีเป้าหมายแต่ไม่ได้เขียนออกมา

มีรายได้เฉลี่ยคิดเป็น 2 เท่า

ของกลุ่ม 84% ที่ไม่มีเป้าหมายเลย

แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ

กลุ่ม 3%ที่มีเป้าหมายและแผนที่เด่นชัด

มีรายได้เฉลี่ยมากกว่านักศึกษา 97%

ถึง 10เท่า !!!

คุณเห็นผลของการมีเป้าหมายและแผนงาน

ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรไหมครับ

มันให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากการไม่มีเป้าหมาย

หรือมีเป้าหมายแต่ไม่เขียนขึ้นมา

อย่างมากมายมหาศาลจริงๆ

รู้อย่างนี้แล้ว

มากำหนดเป้าหมายและทำแผนการเงิน

ของคุณให้ชัดเจนเถอะครับ

ความสำเร็จทางการเงินของคุณ

จะได้เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น


5 views0 comments
bottom of page